מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
בעסקת מכר מרחוק ו/או עסקת רוכלות ניתן להחזיר את המוצר ולבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום מקבלת המוצר או מיום קבלת מסמך בכתב המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

לקוח בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתו בחוק, רשאי להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך בכתב המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם. הוט מובייל תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודה לצורך ביטול העסקה לפי העניין.

לצורך ביטול העסקה, על הלקוח להשיב את המוצר ללא פגם או חוסר לאחד ממרכזי השירות של הוט מובייל (לא כולל משווקים) ובהצגת אסמכתא מתאימה.

הוט מובייל רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או סך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, זולת אם הביטול נעשה בעקבות פגם במוצר, אי התאמה, אי-אספקה במועד או בעקבות הפרה אחרת.
לתשומת לבך, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הוט מובייל לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו
 
בעסקה פרונטלית ניתן להחזיר את המוצר ולבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה, בהתקיים התנאים הבאים:

 • • המחיר ששולם בעד המוצר עולה על 50 ש״ח ולא נעשה בו או באביזריו כל שימוש.
 • • המוצר הוחזר ללא פגם באריזתו המקורית ובצירוף כל תכולת הערכה/מארז אשר סופקו.
 • • על הלקוח להחזיר את המוצר לאחד ממרכזי השירות של הוט מובייל ובהצגת אסמכתא מתאימה.

 • הוט מובייל רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או סך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וכן תהא רשאית לגבות תשלום בגין סליקת כרטיס האשראי ככל שנעשתה העסקה בכרטיס אשראי.
  תנאים נוספים:
  במסגרת ביטול עסקה שבה ניתנה ללקוח מתנה/הטבה, יש להשיב את המתנה כשהיא תקינה, בשלמותה וללא פגם ובהתאם ליתר תנאי הביטול כמפורט לעיל. במקרה של רכישת מוצר נוסף בהנחה/במתנה, ביטול רכישת המוצר הראשון יביא לביטול קבלת המוצר הנוסף/המתנה, ויש צורך לבצע החזרה גם שלו. יחד עם זאת, במקרה בו הוט מובייל תחליט לפנים משורת הדין, לאפשר ביטול העסקה ללא השבה של המוצר הנוסף/המתנה, יחויב הלקוח בשווי המלא של המוצר הנוסף/המתנה.
  במסגרת ביטול עסקה שבה בוצעה התקנה לצורך מתן השירות, הוט מובייל תהיה רשאית לגבות תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪.


  לקוח המעוניין לבטל את העסקה רשאי לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:
  בשיחת טלפון למספר: 053-5003000
  באמצעות משלוח דואר לכתובת: בית ספרד, יורו פארק, א.ת פארק יקום 6097200  
  באמצעות משלוח פקס למספר: 053-5500300
  באמצעות משלוח לכתובת דואר אלקטרוני:  service@HOTmobile.co.il
  עסקה שבוצעה באמצעות האתר, ניתן לבטלה גם באמצעות הטופס באתר: https://www.hotmobile.co.il/ServiceSupport/Pages/cancellation.aspx
  עסקה שבוצעה במרכז שירות, ניתן לבטלה גם באמצעות מרכז השירות.
   
  בהודעה בכתב על הלקוח לפרט את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות.
  בהודעה בע"פ יש למסור גם את 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום.

  בנוסף לאמור, לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אשר התקשר עם החברה בעסקה מרחוק/בעסקת רוכלות, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.